Szanowni Rodzice!

Uprzejmie informuję, że od dnia 1.09.2020 przedszkole wznawia pracę po przerwie. W dalszym ciągu obowiązują uaktualnione zalecenia GIS, MEN, MZ (link poniżej) spowodowane epidemią koronawirusa.

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

Ustalenia organizacyjne dotyczące funkcjonowania naszego przedszkola.
Zgodnie z Państwa zgłoszeniami przedszkole funkcjonować będzie w godzinach od 6:30 do 16:30. Uruchomione zostanie 13 oddziałów. W zależności od zadeklarowanych godzin pobytu dziecka tworzone będą  stałe grupy.
Uwaga – w porze schodzenia i rozchodzenia się dzieci nie ma oddziałów łączonych.

Przedszkole ma wdrożone procedury zgodnie z zaleceniami GIS, MEN, MZ.
Poniżej, dla przypomnienia, przedstawiam informacje, które ułatwią Państwu i Dzieciom funkcjonowanie w obecnej rzeczywistości. 
PRZYPROWADZANIE DZIECI DO PRZEDSZKOLA.

 • Dzieci muszą być przyprowadzone w godz. 6:30 – 8:30. Przedszkole zostaje zamknięte i rozpoczynają się czynności dezynfekcji ciągów komunikacyjnych – nie ma możliwości przyprowadzania dziecka o późniejszej porze.
 • Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola może odbywać się wyłącznie przez osoby zdrowe.
 • Rodzic zachowuje dystans do pracowników, innych rodziców oraz innych dzieci nie mniejszy niż 2 m.
 • Rodzic/ osoba przyprowadzająca dziecko ma zakryte usta i nos oraz obowiązkowo przed wejściem dezynfekuje ręce.

ODBIERANIE DZIECI Z PRZEDSZKOLA

 • Odbieranie dzieci z przedszkola rozpoczyna się nie wcześniej niż o godzinie 14:30 (do tej godziny przedszkole będzie zamknięte).
 • Przed odbiorem rodzic kontaktuje się domofonem z nauczycielką, informując, że przyszedł po dziecko nauczycielka informuje dziecko o fakcie odbioru, dziecko kończy zabawę, załatwia potrzeby, myje ręce, w szatni ubiera się i czeka w dużym holu (pod opieką wyznaczonego pracownika) na przyjście rodzica (lub upoważnionej osoby) i odbiór.
 • Przy odbieraniu dzieci z przedszkola obowiązują takie same zasady bezpieczeństwa i zachowania, jak przy przyprowadzaniu.

W celu zminimalizowania zagrożenia zalecam rodzicom stosowanie się do poniższych wytycznych .

 • Do przedszkola mogą przychodzić tylko zdrowe dzieci (bez podwyższonej temperatury, kaszlu, kataru, biegunki, wysypki) z dobrym samopoczuciem.
 • Przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola rodzic powinien w domu zmierzyć dziecku temperaturę – w przypadku temperatury powyżej 36,9°C należy dziecko pozostawić w domu.
 • Rodzic ma obowiązek stosować się do szybkiego sposobu komunikacji tj. do odbioru połączenia z przedszkola, dokonanego na wskazany przez rodzica numer telefonu umożliwiający szybkie, skuteczne przekazanie informacji w przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia dziecka.
 • Po przekazaniu przez przedszkole informacji o zagrożeniu zdrowia dziecka rodzic (lub upoważniona przez niego osoba) zobowiązany jest niezwłocznie odebrać dziecko z przedszkola.
 • Rodzic wyraża zgodę na pomiar temperatury dziecka – pomiar temperatury w przedszkolu dokonywany będzie 2 razy w ciągu dnia, w określonych porach, tj. po śniadaniu oraz po drugim posiłku.
 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 • Rodzic nie pozwala dziecku zabrać do przedszkola żadnych zabawek/sprzętów/książeczek, itp.
 • Rodzic współpracuje z przedszkolem z zakresie kształtowania bezpiecznych nawyków higienicznych, np. zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas nieoczekiwanego kichania, czy kasłania, częste mycie rąk.
 • Rodzic dziecka powyżej 4 roku życia zabezpiecza dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust w drodze do i z przedszkola.
 • Rodzic przekazuje dyrektorowi istotne informacje o stanie zdrowia dziecka, w przypadku pojawienia się niepokojących objawów chorobowych niezwłocznie o tym fakcie informuje.

Liczę na dalsze odpowiedzialne zachowania. Żywię nadzieję, że wspólnie zadbamy o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich.

Z wyrazami szacunku   
Dyrektor Przedszkola Kolorowy Wiatraczek w Rydzynie 

                                                                       mgr Bogusława Pawlik

Zamieszczono w: